Права та обов’язки споживача природного газу ПЕРЕГЛЯНУТИ

Права та обов’язки постачальника природного газу ПЕРЕГЛЯНУТИ

Постанова НКРЕКП №201 від 16.02.2017 р. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу ПЕРЕГЛЯНУТИ

Закон України №1540-VII від 22.09.2016 Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг ПЕРЕГЛЯНУТИ

Закон України від 22 вересня 2016 N 1541-VIII Про ринок природного газу ПЕРЕГЛЯНУТИ

Постанова КМУ від 8 грудня 2006 р N 1687 Порядок пооб’єктного припинення газопостачання ПЕРЕГЛЯНУТИ

Постанова НКРЕКП №2493 від 30.09.2015 р Про затвердження Кодексу газотранспортної системи ПЕРЕГЛЯНУТИ

Постанова НКРЕКП №2494 від 30.09.2015 р Про затвердження Кодексу газорозподільних систем ПЕРЕГЛЯНУТИ

Постанова НКРЕКП №2496 від 30.09.15 р Про затвердження Правил постачання природного газу ПЕРЕГЛЯНУТИ

Постанова НКРЕКП № 1156 від 21.09.17 р Про затвердження Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу ПЕРЕГЛЯНУТИ

Типовий договір постачання природного газу постачальником “останньої надії ПЕРЕГЛЯНУТИ

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 

 ЗАВАНТАЖИТИ ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПОСТАЧАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СПОЖИВАЧА ТА ПОСТАЧАЛЬНИКА  Споживач має право:  


на отримання природного газу в обсягах, визначених договором постачання природного газу, за умови дотримання його умов;
на одночасне укладення декількох договорів постачання природного газу, якщо його річний обсяг споживання природного газу перевищує 30 млн куб. метрів;
на безкоштовне отримання інформації щодо цін постачальника на природний газ та порядку оплати;
самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб'єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;
вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу;
інші права, передбачені цими Правилами та чинним законодавством.

 Споживач зобов'язується: 

дотримуватись вимог цих Правил;
забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;
своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених договорами;
здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;
забезпечувати допуск представників постачальника за пред'явленням службового посвідчення на територію власних об'єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;
самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:
порушення строків оплати за договором на постачання природного газу; відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу;
перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;
відсутності укладеного договору постачання природного газу;
інших випадках, передбачених цими Правилами та чинним законодавством.

 Постачальник має право:  


укласти договір постачання природного газу з будь-яким споживачем та за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником поставити природний газ споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;

отримувати від споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов договору;

на безперешкодний доступ (за пред'явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;

на повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір, щодо режимів споживання природного газу;

на ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу згідно з умовами договору на постачання природного газу та відповідно до вимог цих Правил;

інші права, передбачені цими Правилами та чинним законодавством.


 Постачальник зобов'язаний: дотримуватись вимог цих Правил; 


забезпечувати постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених договором на постачання природного газу, за умови дотримання споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;

забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного споживачу обсягу природного газу за умови, що споживач виконав власні обов’язки перед постачальником, для замовлення необхідного споживачу обсягу природного газу;

в установленому порядку розглядати запити споживачів щодо діяльності, пов'язаної з постачанням природного газу;

своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб дати можливість споживачеві регулювати власне споживання природного газу. Заходи щодо надання інформації для споживача мають бути передбачені у договорі постачання природного газу. Жодні додаткові витрати за надання інформації споживачем не оплачуються;

своєчасно повідомляти споживача, якщо постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;

дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;

пропонувати споживачу за договором постачання природного газу вибір способів оплати за природний газ, що постачається і споживається, включаючи банківський платіжний сервіс, онлайн-переказ, поштовий переказ, внесення готівки на рахунок постачальника в касі та/або інші методи, погодження яких має бути справедливим, прозорим і недискримінаційним між споживачами;

створити точки контакту для надання інформації споживачам. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки повинні бути передбачені у договорі постачання природного газу і на веб-сайті постачальника у мережі Інтернет;

надати споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;

виконувати інші обов'язки, передбачені Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.

`
1. Порядок зміни постачальника природного газу споживачами, у тому числі побутовими споживачами.

2. Кожен споживач (у тому числі побутовий споживач) має право на вільний вибір постачальника шляхом укладення з ним договору постачання природного газу відповідно до умов та положень, передбачених цими Правилами. Зміні постачальника у відповідному розрахунковому періоді має передувати укладання договору постачання природного газу з новим постачальником та розірвання договору постачання природного газу з діючим постачальником або його призупинення в частині постачання природного газу, а також відсутність у споживача простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником.

3. Постачальникам забороняється стягувати плату або вимагати будь-яку іншу фінансову компенсацію у зв'язку із зміною постачальника (крім випадків, коли така плата або компенсація прямо передбачена договором постачання із споживачем, що не належить до категорії побутових споживачів).

4. Кожен споживач, який має намір змінити постачальника у відповідному розрахунковому періоді, повинен виконати свої зобов'язання по розрахунках за природний газ перед діючим постачальником та підписати з ним угоду про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині постачання природного газу з дати, з якої постачання природного газу буде здійснювати новий постачальник, відповідно до пункту 5 цього розділу. За умови дотримання вищезазначених умов зміна постачальника має бути завершена протягом періоду часу, який не перевищує 21 день з дати отримання діючим постачальником повідомлення споживача про його намір змінити постачальника.

5. Повідомлення споживачем діючого постачальника про намір змінити постачальника є пропозицією про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині постачання природного газу і повинно містити дату розірвання (призупинення) чинного договору постачання природного газу, яка визначається останнім календарним днем перед датою, з якої договір постачання природного газу з новим постачальником набере чинності. З метою забезпечення безперебійного постачання природного газу діючий постачальник поставляє природний газ споживачу до останнього дня терміну дії існуючого договору постачання природного газу відповідно до умов та положень, узгоджених у ньому, а договір постачання природного газу, укладений з новим постачальником, набирає чинності наступного дня після розірвання (призупинення) договору з діючим постачальником, але за умови, що у споживача не буде простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником.

Якщо на початок періоду фактичного постачання природного газу новим постачальником чи протягом цього періоду у споживача виникне прострочена заборгованість за поставлений природний газ перед попереднім постачальником (через розбіжності між плановим і фактичним споживанням, настання терміну остаточного розрахунку після початку постачання газу новим постачальником тощо), останній має право повідомити про це Оператора ГТС та здійснити заходи, передбачені цими Правилами, щодо припинення постачання природного газу споживачу-боржнику, у тому числі через Оператора ГРМ.

6. Фактичне постачання природного газу новим постачальником може починатись виключно з першого числа розрахункового періоду, наступного за тим, у якому з новим постачальником було укладено договір на постачання, та за умови включення споживача до підтвердженої номінації постачальника в порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи.


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОСТАНОВА № 2496 (30.09.2015)
Договір постачання природного газу ТОВ"ІФ ЕНЕРГІЯ"

ЗАВАНТАЖИТИ


ТАРИФИ НА ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Ціну може бути змінено за результатами переговорів в залежності від умов оплати, обсягів закупівлі тощо.

Пропозиція на постачання природного газу грн. за 1000 куб.м.
Умови оплати Ціна без ПДВ ПДВ Ціна з ПДВ
100% попередня оплата7083.351416.67 8500.02
Оплата на протягом місяця постачання 7791.7 1558.34 9350.04
Загальний тариф на транспортування природного газу, тарифи на транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами Пропозиція на постачання природного газу грн. за 1000 куб.м.
Тариф Тариф грн за 1000 м3 без ПДВ Постанова НКРЕКП
Загальний тариф на транспортування природного газу 732,7 від 29.12.2015 № 3159 «Про встановлення загального тарифу на транспортування природного газу, тарифів на транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами» (зі змінами внесеними постановами НКРЕКП від 24.03.2016 № 420 та від 31.03.2016 № 552)
Середньозважений тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами 513,7
Середньозважений тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для ПАТ "Уктрансгаз" 219
Тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів (на "прямих трубах") 615,1
Рівні тарифів на послуги розподілу природного газу, установлені з 1 квітня 2016 року
Назва підприємства Тариф на послуги розподілу природного газу (без ПДВ), грн за 1000 м3 Постанови НКРЕКП від 24.03.2016 "Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для ..."*
1 ПАТ "Вінницягаз" 713,2 421
2 ПАТ "Волиньгаз" 728 422
3 ПАТ "Гадячгаз" 580,1 423 (зі змінами внесеними постановою НКРЕКП від 31.03.2016 № 553)
4 ПАТ "Дніпрогаз" 533,5 424
5 ПАТ "Дніпропетровськгаз" 591,3 425
6 ПАТ "Донецькоблгаз" 395,8 426
7 ПАТ "Житомиргаз" 689,4 427
8 ПАТ "Закарпатгаз" 726,6 428
9 ПАТ "Запоріжгаз" 421,2 429
10 ПАТ "Івано-Франківськгаз" 726,7 430
11 ПАТ "Київгаз" 169,3 431
12 ПАТ "Київоблгаз" 567 463
13 ВАТ "Кіровоградгаз" 592,3 432
14 ПАТ "Коростишівгаз" 327,5 433
15 ПАТ "Кременчукгаз" 205,1 434
16 ПАТ "Криворіжгаз" 292,4 435
17 ПАТ "Лубнигаз" 731,1 436 (зі змінами внесеними постановою НКРЕКП від 31.03.2016 № 554)
18 ПАТ "Луганськгаз" 588,8 437
19 ПАТ "Львівгаз" 725,9 438
20 ПАТ "Маріупольгаз" 703,5 439
21 ПАТ "Мелітопольгаз" 695,6 440
22 ПАТ "Миколаївгаз" 726,5 441
23 ПАТ "Одесагаз" 338,5 442
24 ПАТ "Полтавагаз" 726,7 443
25 ПАТ "Рівнегаз" 729,8 444
26 ПАТ "Сумигаз" 563,4 445
27 ПАТ "Тернопільгаз" 681,2 446
28 ПАТ "Тернопільміськгаз" 426 447
29 ПАТ "Тисменицягаз" 725,2 448
30 ПАТ "Уманьгаз" 598,8 449
31 ПАТ "Харківгаз" 726 450
32 ПАТ "Харківміськгаз" 270,3 451
33 ПАТ "Херсонгаз" 706,9 452
34 ПАТ "Хмельницькгаз" 643,5 453
35 ПАТ "Черкасигаз" 364,1 454
36 ПАТ "Чернівцігаз" 731,2 455
37 ПАТ "Чернігівгаз" 726,2 456
38 ПАТ "Шепетівкагаз" 547,8 457
39 ДП "Новороздільське ДГХП "Сірка" 726 458
40 ДП "Монтажник" 677,5 459
41 ТОВ "Газовик" 713,4 460
42 ТОВ "Газпостачсервіс" 725,9 461
43 ДП "Кременецьке УПРГ" 726,3 462 (зі змінами внесеними постановою НКРЕКП від 31.03.2016 № 555)
Середньозважений тариф на траспортування природного газу розподільними трубопроводами 513,7 Постанова НКРЕКП від 29.12.2015 № 3159 «Про встановлення загального тарифу на транспортування природного газу, тарифів на транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами» (зі змінами внесеними постановами НКРЕКП від 24.03.2016 № 420 та від 31.03.2016 № 552)
Загальний тариф на транспортування природного газу, тарифи на транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами Пропозиція на постачання природного газу грн. за 1000 куб.м.
Тариф Назва підприємства Тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами ПАТ "Укртрансгаз" на території ліцензованої діяльності газорозподільного підприємства*
1 ПАТ "Вінницягаз" 19,5
2 ПАТ "Волиньгаз" 4,7
3 ПАТ "Гадячгаз" 152,6
4 ПАТ "Дніпрогаз" 199,2
5 ПАТ "Дніпропетровськгаз" 141,4
6 ПАТ "Донецькоблгаз" 336,9
7 ПАТ "Житомиргаз" 43,3
8 ПАТ "Закарпатгаз" 6,1
9 ПАТ "Запоріжгаз" 311,5
10 ПАТ "Івано-Франківськгаз" 6
11 ПАТ "Київгаз" 563,4
12 ПАТ "Київоблгаз" 165,7
13 ВАТ "Кіровоградгаз" 140,4
14 ПАТ "Коростишівгаз" 405,2
15 ПАТ "Кременчукгаз" 527,6
16 ПАТ "Криворіжгаз" 440,3
17 ПАТ "Лубнигаз" 1,6
18 ПАТ "Луганськгаз" 143,9
19 ПАТ "Львівгаз" 6,8
20 ПАТ "Маріупольгаз" 29,2
21 ПАТ "Мелітопольгаз" 37,1
22 ПАТ "Миколаївгаз" 6,2
23 ПАТ "Одесагаз" 394,2
24 ПАТ "Полтавагаз" 6
25 ПАТ "Рівнегаз" 2,9
26 ПАТ "Сумигаз" 169,3
27 ПАТ "Тернопільгаз" 51,5
28 ПАТ "Тернопільміськгаз" 306,7
29 ПАТ "Тисменицягаз" 7,5
30 ПАТ "Уманьгаз" 133,9
31 ПАТ "Харківгаз" 6,7
32 ПАТ "Харківміськгаз" 462,4
33 ПАТ "Херсонгаз" 25,8
34 ПАТ "Хмельницькгаз" 89,2
35 ПАТ "Черкасигаз" 368,6
36 ПАТ "Чернівцігаз" 1,5
37 ПАТ "Чернігівгаз" 6,5
38 ПАТ "Шепетівкагаз" 184,9
39 ДП "Новороздільське ДГХП "Сірка" 6,7
40 ДП "Монтажник" 55,2
41 ТОВ "Газовик" 19,3
42 ТОВ "Газпостачсервіс" 6,8
43 ДП "Кременецьке УПРГ" 6,4